Jistě už jste si všimli, že tento týden se ve Fler MAGu věnujeme drahým kovům. Prozatím jsme hovořili především o využití jejich vlastností ve zboží a o nošení výrobků z drahých kovů. Dnes se dostáváme k článkům, které vás problematikou provedou jako výrobce. Tedy jako autory výrobků z drahých kovů, na které se pochopitelně kromě radosti z úžasné tvůrčí práce vztahují (již méně radostné) povinnosti. Pro začátek jsme požádali osobu z nejpovolanějších, pracovníka Puncovního úřadu pana Romana Kopečného, aby vás informoval, jak se nedostat do křížku se zákonem.

Základní povinnosti výrobců a prodejců

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

V dalším textu se budu snažit maximálně oprostit od právních citací. Ty zájemci naleznou buď přímo v Platných právních předpisech upravujících oblast puncovnictví a zkoušení drahých kovů, a to ve formě brožurky, kterou vydává Puncovní úřad v tištěné formě, nebo na webových stránkách Puncovního úřadu.

Další informace je možné se také dozvědět na stránkách blogu, který jsem před časem založil pro zájemce o problematiku puncovnictví v praxi. Další možnost, jak se k uvedeným stránkám dostat, je prostřednictvím Facebooku:  puncovnictví v praxi.


Čtenáře tohoto článku bude pravděpodobně nejvíce zajímat, co z uvedených právních předpisů plyne pro jejich činnost na webovém portálu www.fler.cz. Vše, co bude dále uvedeno, se týká pouze těch, kteří na Fleru zboží, a to zboží z drahých kovů, prodávají.

Píšťalka | lubor baum ->

Oznámení činnosti a provozovny

Dle puncovního zákona je za obchodování považováno také „obchodování na elektronické adrese v informačním systému“. Zjednodušeně řečeno, každý prodejce je považován za obchodníka, který prodává zboží v elektronické provozovně. Takový prodej se tedy považuje za internetové obchodování, a v tomto případě „řemeslného typu“.

Prvním krokem, který musí zájemce o prodej zboží z drahých kovů – zlatastříbra či platiny – realizovat, aby se nedostal do rozporu s puncovním zákonem, je oznámení své činnosti Puncovnímu úřadu. V praxi to znamená, že písemně oznámí – nejlépe na formuláři, který je ke stažení na stránkách Puncovního úřadu – požadované údaje, a ty doloží předepsanými doklady.

Oznamuje se kromě základních údajů, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště a IČ, zejména také adresa provozovny. U Fleru je nutno uvést:

 • kromě "www.fler.cz" také další specifikaci, nejlépe pak ve tvaru www.fler.cz/uživatel (kde místo uživatel bude uvedeno vaše zdejší uživatelské jméno)
 • e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci na Fleru (případně jinou, kterou skutečně používáte).

Oznámení se dá realizovat i jinou písemnou formou, formulář má však tu výhodu, že oznamovatel ví, jaké údaje musí sdělit, aby bylo oznámení úplné. Oznámení a požadované doklady lze zaslat v elektronické podobě – nejlépe jako přílohu e-mailové zprávy (skeny) na adresu [email protected] nebo klasickou poštovní zásilkou na adresu Puncovní úřad Praha, Kozí 4, 110 00  Praha 1.

A teď k tomu, jaké doklady přiloží oznamovatel ke svému oznámení:

 • Jako přílohu tedy přikládá kopii živnostenského oprávnění, resp. výpisu z živnostenského rejstříku. Zde je třeba upozornit, že druh činnosti uvedený na živnostenském listu musí korespondovat s druhem činnosti, který oznamovatel hodlá provozovat.
  Je nutné zaslat kopii originálu – nikoli tedy staženou z veřejně přístupné části na webových stránkách.
  Tato povinnost bude pravděpodobně zrušena zprovozněním tzv. registrů státní správy. To je však pouze budoucnost, i když, doufejme, blízká.
 • Prodejce na Fleru je vždy zároveň výrobcem, proto se na něj vztahují další povinnosti, které se pouhého prodejce netýkají. V některých případech připadá v úvahu místo oprávnění k živnostenskému podnikání také doklad o absolvování příslušné umělecké školy, pokud oznamovatel nehodlá na Fleru provozovat činnost živnostenskou, ale dle autorského zákona.
  Zde bych doporučil nejprve konzultovat každý konkrétní případ, protože s tím pak zásadně souvisí i rozsah činnosti takového zájemce.

Tímto je splněna základní oznamovací povinnost, za předpokladu, že dotyčný nemá žádné další „kamenné“ či elektronické (internetové) provozovny. V opačném případě oznamuje i tyto, jak vyplývá z formuláře na oznámení činnosti.

Pokud časem dojde ke změně v oznámených skutečnostech, použije se další formulář (běžně se používá místo slova „oznámení“ „registrace“, což však není přesné, je to ale natolik zažité, že se s tímto označením budete prakticky setkávat i v oficiálním kontaktu s Puncovním úřadem).

<- Pták stříbrňák......... | Měďák

 

 

Co je výrobní značka?

Na celou řadu oznamovatelů z Fleru se dále vztahuje povinnost požádat o přidělení vyobrazení výrobní značky, což se realizuje prostřednictvím dalšího formuláře. I ten lze po vyplnění přiložit k e-mailu, kterým zájemce oznamuje zahájení své činnosti s drahými kovy. Zde je ale třeba upozornit na povinnost v takovém případě doručit Puncovnímu úřadu buď ověřenou kopii živnostenského listu (obvykle v papírové podobě) případně originál předložit přímo na pracovišti Puncovního úřadu k ověření. Jaká bude praxe po zprovoznění tzv. registrů státní správy, nemohu zatím říci.

Na rozdíl od registrace-oznámení, které je bez poplatku, k žádosti o přidělení vyobrazení výrobní značky se platí poplatek formou kolku 200 Kč. Tento kolek je také třeba k žádosti přiložit a zároveň zaslat na výše uvedenou adresu Puncovního úřadu.

Proto se v praxi někdy rozděluje vlastní oznámení zahájení činnosti (lze zaslat písemně elektronicky) od žádosti o přidělení vyobrazení výrobní značky. Je to někdy i z toho důvodu, že ne každý, kdo bude na Fleru prodávat své vyrobené zboží z drahých kovů, musí toto zboží označit svou výrobní značkou. To se však již dostáváme k dalším povinnostem, které souvisejí již s vlastní činností na Fleru.

Přidělení vyobrazení výrobní značky je zjednodušeně řečeno graficky provedená značka, která je každému žadateli Puncovním úřadem přidělena. Na jejím základě si dotyčný nechá vyrobit razidlo, jímž bude označovat zboží, které vyrobil.

Výrobu razidla může zadat dle svého uvážení, případně může využít osvědčeného výrobce, který se touto výrobou dlouhodobě zabývá. Náklady na výrobu takového razidla obvykle nepřesáhnou částku 1.000 Kč.

Přesto, že je doporučeníhodné, aby výrobce označoval každé své zboží vlastní výrobní značkou, povinné je to pouze u zboží, které bude předkládat Puncovnímu úřadu k opuncování (tzv. úřednímu označení).

 • Na tomto místě chci upozornit, že slovo punc, puncování je vyhrazeno pouze pro označení státní značkou – puncem – nikoli, jak se často nesprávně používá – i dalšími značkami (ryzostním číslem, výrobní značkou, odpovědnostní značkou, atd.).

Odpoledni kurz vyroby sperku | Frape

Kdy se zboží vyrobené z drahých kovů předkládá Puncovnímu úřadu k opuncování?

Možnosti jsou dvě. Předně již z puncovního zákona plyne ve většině případů povinnost takové zboží nechat opuncovat, ve zbývajících pak je možno nechat své zboží opuncovat dobrovolně. V obou těchto případech je však povinné toto zboží – než jej bude výrobce předkládat Puncovnímu úřadu k opuncování – označit svou výrobní značkou (výrobní značku vyrazí na vhodné místo tak, aby Puncovní úřad mohl poblíž umístit punc).

Pokud tedy výrobce chce mít veškeré své zboží označeno puncem, označí je svou výrobní značkou – což je v takovém případě povinné. Nemusí se pak dále zajímat o to, kdy je předkládání zboží k puncovní kontrole povinné.

Zboží, které výrobce Puncovnímu úřadu předloží k opuncování, nemusí být – na rozdíl od výrobní značky – označeno značkou ryzosti (ryzostním číslem), i když (je-li na zboží dostatek místa) je i označení ryzostním číslem vhodné.

...Orchidej... | Honza Vlasák , celostříbrná brož, stříbro 925/1000, hmotnost: 23,8 g. ->


Povinnost zboží z drahých kovů předložit k opuncování pak vzniká v těchto případech:

 1. zlaté (Au) a platinové (Pt) zboží, kde konkrétní kus má hmotnost slitiny drahého kovu více než 0,52 g,
 2. stříbrné (Ag) zboží, kde konkrétní kus má hmotnost slitiny drahého kovu více než 3,49 g.


Zároveň je však třeba upozornit, že pokud hmotnost drahého kovu (tedy bez kamenů, perel, atd.) v každém kusu (u náušnic se posuzuje každý kus zvlášť) splňuje maximálně výše uvedené limity a výrobce využije svého práva takové zboží k puncovní kontrole (a tedy k opuncování) nepředložit, musí sám každý takový kus označit (nebo nechat označit) příslušným ryzostním číslem. Pokud tak neučiní, je takové zboží posuzováno obdobně, jako kdyby nebylo puncováno. Z takového zjištění hrozí obdobná pokuta, jako v případě, že zboží nebylo předloženo k povinné puncovní kontrole tam, kde to puncovní zákon vyžaduje (zboží překračuje uvedené hmotnostní limity).

Puncovní kontrola spočívá ve zjištění a ověření ryzosti a předepsaného stavu zboží, které jsou stanoveny puncovním zákonem.

Navíc zde vzniká nebezpečí, že zboží, u kterého Puncovní úřad neprovedl puncovní kontrolu, nemá kromě deklarované ryzosti i tzv. předepsaný stav. Takové zboží se pak nesmí vyrábět a v tuzemsku prodávat (podrobnosti k této problematice však přesahují rámec tohoto článku). Uvedené riziko a případné důsledky výroby a prodeje takového zboží pak na sebe bere jeho výrobce, resp. zdejší prodejce.

V praxi je tedy vhodné předložit Puncovnímu úřadu alespoň vzorky ze série (u takového „podlimitního“ zboží), aby se výrobce vyhnul případným problémům. Charakter zboží na Fleru však takový postup do značné míry vylučuje, neboť se obvykle jedná o kusovou výrobu autorského šperku.

Bc. Roman Kopečný
inspektor Puncovního úřadu

Fler MAG děkuje panu Kopečnému za perfektní a nadmíru ochotnou spolupráci.

 

Své konkrétní dotazy k problematice pište do diskuze pod článkem.
Budeme se jim v dalších materiálech rádi věnovat.

 

...studánka zamrzlá, ledová... | Helísek, celková váha 5,1 g., váha stříbra 925: 3,4 g. ->

Závěrem pozn. red.

Povinnosti výrobců šperků z drahých kovů se vám budou po dnešním oficiálním úvodu zpočátku možná zdát velmi komplikované. Proto se v dalších dnech v našich článcích zaměříme na další aspekty použití drahých kovů při výrobě a především pak na vaše konkrétní otázky a odpovědi, které jsme zachytili v diskuzích a klubech.

A nezapomeneme ani přímo na konkrétní představení nejen drahých kovů, podíváme se tedy např. i na zoubek práci s ocelí či cínem - a cestou se samozřejmě pokocháme mnoha krásnými kovovými výrobky z Fleru.

Těšte se ;-)

Slovanské náušnice (žluté zlato), ryzost  585/1000, váha 7,95 g. | Miroslav Moravec