Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Slevové portály – obchodování se šperky z drahých kovů

Slevové portály nabízejí k prodeji slevové poukazy (vouchery) na základě kterých může spotřebitel uskutečnit nákup služby nebo zboží s výraznou slevou. Obchodní podmínky jednotlivých slevových portálů se často liší, proto je třeba důrazně doporučit, aby se zájemci před nákupem s nimi důkladně seznámili.

Obchodníci prostřednictvím slevových portálů nabízejí mimo jiné i zboží ve smyslu puncovního zákona - tedy především šperky z drahých kovů (dále jen "DK"). A zde je třeba upřesnit a informovat, kdo je při prodeji takového zboží dle puncovního zákona odpovědný za jeho dodržování.

Vlastní prodej zboží z DK realizuje vždy ten, s kým spotřebitel uzavírá kupní smlouvu a kdo vydává prodejní doklad, tedy obchodník, který prostřednictvím slevových portálů uvádí nabídku na trh. Takovou nabídku je třeba tedy chápat jako dočasné obchodování na elektronické adrese dle ust. § 35 odst. 3 puncovního zákona. Obchodník (dodavatel zboží z DK, nikoli tedy slevový portál) je povinen dodržovat ustanovení puncovního zákona, zejména pak oznámit (zaregistrovat) Puncovnímu úřadu zahájení činnosti v oblasti drahých kovů, oznamovat nejpozději 3 dny předem (písemně např. e-mailem na adresu [email protected]) zahájení obchodování na elektronické adrese daného slevového portálu (tedy zahájení slevové akce), atd. Pochopitelně odpovídá také za to, že jím prodávané zboží je platně úředně označené (puncované), že má náležitý stav dle puncovního zákona, že prodejní doklady vystavuje bez vyžádání a se všemi povinnými údaji, apod. Je také v zájmu takového prodejce, aby si např. ověřil, že údaje, které slevový portál uvádí na svých webových stránkách, jsou pravdivé a úplné, neboť je za ně odpovědný!

Na závěr je třeba upozornit, že se mohou vyskytnout případy, kdy vlastním prodejcem a dodavatelem zboží z DK je subjekt zahraniční, byť slevový portál, na němž si zákazník zboží vybral a jemuž platil, je tuzemský. V takovém případě je na zvážení zájemců, zda podstoupí riziko takového nákupu, neboť případné dodržení právních předpisů ČR je v praxi u zahraničního prodejce obtížně vymahatelné a jejich porušení stěží postižitelné.


Mgr. Roman Kopečný