Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Váhy - platnost jejich ověření

Každá nová váha musí projít tzv. prvotním ověřením. Následně pak je prováděno v pravidelných zákonných intervalech tzv. následné ověření (cejchování). Podmínky platnosti takového ověření určuje příslušný právní předpis:[1]

(1) Doba platnosti (2 roky) ověření stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem[2] se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno.

(2) Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká jestliže:

a) uplynula doba platnosti jeho ověření,

b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,

c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,

d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo

e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti.

f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.[3]

A teď něco k praktickým důsledkům.

Váha má tedy platné ověření více jak dva až téměř tři roky, podle data, kdy k ověření dojde. Pokud tedy k ověření dojde 1. ledna, platí takové ověření 3 roky (bez jednoho dne), pokud k ověření dojde 31. prosince, platí takové ověření 2 roky (a jeden den). Z uvedeného také plyne, že konec platnosti úředního ověření každé váhy je vždy 31. prosinec. Je proto vhodné objednávat nové ověření u Českého metrologického institutu s dostatečným časovým předstihem.

Váha je po úředním (následném) ověření opatřena příslušnou úřední značkou buď ve formě

- samolepky s dvojčíslím roku, kdy k ověření došlo - zde "05", tedy v roce 2005 a vyobrazením lva,

stará verze: 

 (CM 1 určuje česká metrologie; 1 - Praha, 5 - Pardubice, atd.; 05 - rok ověření, zde 2005)


nová verze: 


- nebo zavěšením plomby s dvojčíslím roku, a vyobrazení lva z druhé strany,

- nebo vyražením dvojčíslí roku a lva (např. na vahadlo rovnoramenné váhy).


Propagační a informační štítek ČMI, který informuje, ve kterém roce je třeba váhu opětovně úředně ověřit (tento štítek není povinný a nejedná se tedy o úřední ověření, za které bývá často zaměňováno).Pokud hodláte pořídit novou váhu, je vhodné se nejprve u ČMI informovat, zda vámi vybraná váha je typově schválená jako "stanovené měřidlo", a to k požadovanému účelu. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že ČMI váhu odmítne úředně ověřit.

Elektronické váhy se vždy ověřují na místě používání, tedy např. v prodejně, dílně, atd.

Mechanické (dvouramenné) váhy se ověřují buď na místě používání, nebo na pracovišti ČMI. Sadu závaží je však možné ověřit jen na pracovišti ČMI.

Více informací nalezne zájemce zde.

---------------------------------------------------------------------------------

[1] Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

[2] Vyhláška č. 345/2002 Sb. stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

[3] Vyhláška č. 344/2002 Sb., kterou se mění vyhlá. č. 262/2000 Sb.


Mgr. Roman Kopečný